Minimumloon: indexatie, geen extra verhoging

De indexering van het minimumloon per 1 juli 2024 is vastgesteld op 3,09%, waardoor het minimumloon per die datum stijgt van EUR 13,27 naar EUR 13,68 bruto per uur.De spoedwet, waarmee het minimumloon met 1,2% extra zou worden verhoogd is, in april 2024 gesneuveld in de Eerste Kamer. Het blijft dus bij de reguliere indexering.

Ingrijpende wijzigingen concurrentiebeding

Omdat uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een concurrentiebeding zodanig breed is, dat het kan leiden tot ongerechtvaardigde beperking van het recht op vrije arbeid van werknemers, is in 2023 besloten dat dit aan banden gelegd moet worden. De volgende zaken gaan veranderen (let op: dit geldt zowel voor concurrentie- als voor relatiebedingen): de maximale duur is 1 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst de werkgever moet de duur en het geografisch bereik van het beding schriftelijk motiveren, en ook het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dat dit concurrentiebeding noodzakelijk maakt de werkgever…

Een vakantiedag is meer waard dan je denkt

Als een medewerker een vakantiedag opneemt, moet de werkgever die dag het reguliere salaris doorbetalen, inclusief vaste toeslagen en beloningsbestanddelen. Dat gebeurt in feite al automatisch. Als de medewerker uit dienst treedt, moet de werkgever een eventueel saldo aan niet opgenomen vakantiedagen uitbetalen en de waarde ervan op dezelfde manier berekenen.De vraag rijst dan wat de waarde van een vakantiedag is. De werkgever is verplicht om voor een vakantiedag letterlijk alle financiële compensatie te betalen die de medewerker normaal gesproken tijdens een werkdag ontving. De werknemer mag financieel niet slechter af zijn als hij een…

Rechtspraak kritisch op wetsvoorstel re-integratie intern/extern

Op verzoek van de minister van SZW heeft de Raad voor de Rechtspraak een advies uitgebracht over een conceptwetsvoorstel. Het wetsvoorstel wil mkb-werkgevers eerder (namelijk na afloop van het 1e ziektejaar) zekerheid geven over de vraag of zij nog rekening moeten houden met de terugkeer van een zieke werknemer in het bedrijf. De werkgever kan de werknemer vragen om in te stemmen met de afsluiting van de re-integratie in het eigen bedrijf na het einde van het 1e ziektejaar (waarna dus enkel nog extern gere-integreerd moet worden). Als de werknemer die toestemming weigert zou de…

Ontslag wegens grensoverschrijdend gedrag

Vaak krijg ik de vraag wanneer er voldoende reden is voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die ongewenst gedrag vertoont. Dit is afhankelijk van de ernst van het gedrag, hoe vaak er gewaarschuwd is. of er begeleiding is geboden en of (en hoe vaak) de werknemer niettemin het gedrag heeft herhaald. Ook is relevant in hoeverre de werknemer blijk geeft van inzicht in zijn eigen gedrag, zo blijkt uit een uitspraak van 9 januari 2023 van het Gerechtshof Amsterdam. In deze zaak was er voldoende reden om de arbeidsovereenkomst van een KLM-piloot…

Per 1 januari minimumloon per uur

Met ingang van 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon per uur bepaald. Tot die tijd werd het minimumloon per week/maand bepaald, waardoor medewerkers met een 36-urige werkweek hetzelfde loon ontvingen als medewerkers in bedrijven waarin een 40-urige werkweek geldt. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de loonkosten stijgen voor bedrijven, die een 40-urige werkweek hebben en relatief veel medewerkers met minimumloon (of cao-loon dat gerelateerd is aan minimumloon) in dienst hebben. Lees meer over deze wijziging in de brochure van de overheid Veelgestelde vragen invoering wettelijk minimumuurloon.

Opzegging door werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn

Uit vaste rechtspraak blijkt dat, vanwege de ingrijpende gevolgen die een ontslagname voor de werknemer kan hebben, een werkgever niet al te snel mag afgaan op een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld als de opzegging is gedaan in een emotionele toestand of als duidelijk is dat de werknemer de gevolgen niet overziet) rust op de werkgever een onderzoekplicht, en moet hij dus nagaan of de werknemer daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst wil opzeggen. In de zaak waarin het gerechtshof Den Haag op 5 december 2023 heeft geoordeeld was sprake van een…

Relatiebeding dient ter bescherming relaties

De kop van dit bericht is een open deur, zou je zeggen. In een recente uitspraak is het een bedrijf echter duur komen te staan dat het een ex-werknemer, die gebonden was aan een relatiebeding, had voorgesteld dat deze ex-werknemer het relatiebeding zou afkopen. De ex-werknemer had dit voorstel geweigerd. Toen de werkgever vervolgens een procedure tegen zijn ex-werknemer startte, was een van de redenen dat de rechter (en vervolgens in hoger beroep ook het gerechtshof) zijn vorderingen afwees, dat hij dit afkoopvoorstel had gedaan. Dat voorstel is namelijk volgens de rechter een aanwijzing dat…

Wettelijke verhoging

Als de werkgever het salaris te laat betaalt dan kan de werknemer aanspraak maken op een wettelijke verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt 5% per dag voor de 4e tot en met de 8e werkdag en voor iedere volgende werkdag 1%, totdat na 33 werkdagen het wettelijke maximum van 50% is bereikt. De verhoging is verschuldigd over het bruto bedrag van het te laat betaalde salaris, en is dus ook verschuldigd over te laat betaalde provisie, tantième, vakantietoeslag en de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen.Recent heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat géén wettelijke verhoging verschuldigd…