Ingrijpende wijzigingen concurrentiebeding

Omdat uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een concurrentiebeding zodanig breed is, dat het kan leiden tot ongerechtvaardigde beperking van het recht op vrije arbeid van werknemers, is in 2023 besloten dat dit aan banden gelegd moet worden. De volgende zaken gaan veranderen (let op: dit geldt zowel voor concurrentie- als voor relatiebedingen):

  • de maximale duur is 1 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst
  • de werkgever moet de duur en het geografisch bereik van het beding schriftelijk motiveren, en ook het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang dat dit concurrentiebeding noodzakelijk maakt
  • de werkgever moet het beding tijdig (een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst) schriftelijk inroepen en daarbij aangeven voor hoeveel maanden hij dat doet
  • de werkgever dient bij inroeping van het beding tijdig en vooraf (dus als bedrag ineens) een vergoeding aan de werknemer te betalen van 50% van het salaris over het aantal maanden dat de werkgever het concurrentiebeding heeft ingeroepen
  • indien de werkgever het beding niet tijdig schriftelijk heeft ingeroepen of niet tijdig de vergoeding heeft betaald kan de werkgever geen beroep meer doen op het beding

De internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel is intussen gesloten. De volgende stappen zijn het vragen van advies aan de Raad van State en de behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer.